Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Bezoeker: iedere bezoeker die deze website bezoekt
De ondernemer: CC Online Concepts
Webshop: des betreffende webshop, dus niet deze website
Website: deze website (domeinnaam)

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Bezoekers kunnen kostenloos deze website bezoeken, de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van CC Online Concepts, waaronder ook deze.

2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Door het gebruik van deze website aanvaardt de “bezoeker” deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 3 – Prijzen en overeenkomsten
3.1 Informatie, afbeeldingen, blogs, prijzen en eigenschappen met betrekking tot producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Echter kunnen we niet 100% garanderen dat de informatie, afbeeldingen etc., overeenkomen met de daadwerkelijke informatie / gegevens. De ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor afwijkingen op deze website.

Artikel 4 – Garantie en aansprakkelijkheid
4.1 De ondernemer geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via één van de webshop. De voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen die gedaan zijn bij deze webshop. De ondernemer werkt nauw samen met betrouwbare webshops. Mocht er naar aanleiding van gekochte artikelen klachten, opmerkingen of vragen zijn, dan kunt u dit richten aan info@ccoc.nl

4.2 De ondernemer is niet aansprakkelijjk tot betaling van enige  schadevergoeding aan de bezoeker of anderen. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

4.3 De banners en andere reclame-uitingen op deze website worden uiterst zorgvuldig geselecteerd door de ondernemer. Echter is de ondernemer niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende reclame-uitingen..

4.4 De ondernemer heeft het recht om bij ongepast gebruik van bezoekers, zoals grof taalgebruik, discriminatie, commercieel gebruik, virussen, onwettig gebruik en overige verboden content zoals bij Artikel 4 benoemd, uitingen te verwijderen en indien er wettelijke overtredingen begaan zijn hiertoe de bevoegde instanties in te schakelen en de nodige maatregelen treffen.

Artikel 5 – Verboden content
De volgende opsomming zijn verboden content die de ondernemer niet accepteert op deze website. De ondernemer heeft dan ook het recht om de onderstaande type content van bezoekers te verwijderen.

  • Discriminerende, kwetsende en aanstootgevende content
  • Content welke oproept tot geweld
  • Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak
  • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
  • Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of de ondernemer
  • Pornografische content
  • Content die aanzet tot illegaal gedrag
  • Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag
  • Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming
  • Inhoud die ten doel zijn een politiek of religieus standpunt uit te dragen

Artikel 6 – Intellectueel eigendom
6.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de ondernemer, haar partners of andere rechthebbenden.

6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

Artikel 7 – (web)statistieken
De ondernemer maakt gebruik van Google Analytics om het bezoekersgedrag te analyseren. Bij deze analyse wordt geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. Het doel van deze analyse is om de website van de ondernemer nog gebruiksvriendelijker te maken.

Artikel 8 – De ondernemer
Deze website is onderdeel van CC Online Concepts, dat geregistreerd staat onder het Kamer van Koophandel nummer: 01171799. Correnspondentie richten aan CC Online Concepts, t.a.v. van deze website(domeinnaam), Kraneweg 48, 9748 JS in Groningen.

Deze overeenkomst valt onder het Nederlandse recht.

© 2010 CC Online Concepts - Alle rechten voorbehouden